Javna ustanova
„Centar za socijalni rad“
Bihać

Javna ustanova „Centar za socijalni rad“ Bihać

Javnu ustanovu „Centar za socijalni rad“ Bihać osnovalo je Općinsko vijeće Općine Bihać Odlukom o osnivanju JU „Centar za socijalni rad“ Bihać („Službeni glasnik Općine Bihać“, broj 10/00).

Sjedište Centra je u Bihaću, ul. Fra Joze Valentića br. 3.

Organ upravljanja u Centru je Upravni odbor.
Organ nadzora nad poslovanjem Centra je Nadzorni odbor.
Organ rukovođenja u Centru je direktor.

Unutrašnje organizacione jedinice u Centru su:

a) Odsjek za zaštitu odraslih, starih i invalidnih lica,
b) Odsjek za zaštitu djece i porodice,
b) Odsjek za pravne i opšte poslove,
c) Odsjek za finansijsko-računovodstvene poslove.

Propisi

Ovim zakonom uređuju se:
– temelji socijalne zaštite građana i njihovih obitelji, temeljna prava iz socijalne zaštite i korisnici prava iz
socijalne zaštite,
– osnivanje i rad ustanova socijalne zaštite i invalidskih udruga,
– temeljna prava civilnih žrtava rata i članova njihovih obitelji,
– temelji zaštite obitelji sa djecom,
– financiranje i druga pitanja od značaja za ostvarivanje temeljnih prava iz socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija)

PDF verziju Zakona o osnovama socijalne zaštite možete preuzeti ovdje.

Ovim zakonom uređuje se: zaštita od nasilja u porodici, pojam porodice i nasilje u porodici, vrsta i svrha zaštitnih mjera za osobe koje su počinile radnje nasilja u porodici, način i postupak izricanja zaštitnih mjera, zaštita žrtve od nasilja u porodici, međusobna povezanost svih subjekata koji su u funkciji zaštite od nasilja u porodici i druga pitanja od značaja za zaštitu od nasilja u porodici.

PDF verziju Zakona o zaštiti od nasilja u porodici možete preuzeti ovdje.

Ovim Zakonom uređuju se: porodica, brak i pravni odnosi u braku, odnosi roditelja i djece, usvojenje, starateljstvo, pravni učinci vanbračne zajednice žene i muškarca, prava i dužnosti članova porodice u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), te postupci nadležnih organa u vezi sa bračnim i porodičnim odnosima i starateljstvom

PDV verziju Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine možete pruzeti ovdje.

Javna ustanova „Centar za socijalni rad“ Bihać ovim Pravilima uređuje pitanja koja se odnose na rad i poslovanje Ustanove, i to: osnivača, naziv, sjedište, pečat, štambilj, međusobne obaveze Ustanove i Osnivača, djelatnost, sticanje i raspolaganje finansijskim sredstvima, poslovnu i profesionalnu tajnu, opće akte i način njihovog donošenja, javnost rada, nadzor nad zakonitošću rada i stručni nadzor, prestanak rada Ustanove.

Pravila JU “Centar za socijalni rad” Bihać možete preuzeti ovdje.

Ovim Pravilnikom uređuju se pitanja prava i obaveze poslodavca i radnika i drugih lica koja rade za poslodavca ili se stručno obučavaju kod poslodavca, a čije uređivanje je propisano Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom i drugim propisima kojima se reguliše radnopravni i drugi status tih lica

Pravilnik o radu JU “Centar za socijalni rad” Bihać možete preuzeti ovdje.